VD har ordet

God tillväxt, positiv resultatutveckling och starkt kassaflöde

Kista, 23 oktober 2020
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef

Det är mycket positivt att den goda utveckling vi såg under det andra kvartalet har fortsatt i det tredje kvartalet. Vi ser en tillväxt på 17 procent jämfört med samma kvartal föregående år, varav 7 procent organiskt. Tillväxten är framförallt driven av en större affär i Business Unit UK, samt god tillväxt i Nordics och East. Vår omsättning i kvartalet uppgick till 821 (701) MSEK. Bruttomarginalen i kvartalet minskade något, framförallt på grund av lägre marginal i vissa av systemaffärerna, men också som ett resultat av att Peopleware har en lägre bruttomarginal än Proacts genomsnitt. Kombinationen av hög försäljning och minskade sälj- och administrationskostnader ledde till en markant förbättring av lönsamheten jämfört med föregående år. Med en justerad EBITA på 54,1 (36,9) MSEK är resultatet det högsta vi rapporterat i ett tredje kvartal. De minskade kostnaderna är ett resultat av det kostnadsprogram vi implementerade tidigare i år, i kombination med signifikant minskade rese- och andra säljomkostnader som en konsekvens av pandemin.

Vi arbetar aktivt med förvärv för att accelerera vår tillväxtstrategi. Jag är därför mycket nöjd med att vi, efter kvartalets slut, har genomfört ytterligare ett förvärv, denna gång i Storbritannien. Cetus Solutions Ltd kompletterar och stärker vårt erbjudande inom moln- och arbetsplatstjänster, som vi nu kan erbjuda den utökade gemensamma kundbasen. Vi ser att kombinationen av Proact UK och Cetus leder till en stärkt närvaro i Storbritannien med goda möjligheter att växa snabbare än marknaden framöver. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Cetus och vill hälsa deras medarbetare varmt välkomna till Proact.

Vi lever fortsatt i en värld präglad av covid-19 där försäljningen till vissa kundsegment avtagit kraftigt. Andra kundsegment visar god tillväxt och behovet av våra lösningar ökar när distansarbete och efterfrågan på digitala verktyg ökar. Ett bra exempel på hur vårt erbjudande och vår roll som specialist inom hantering av data och information uppskattas i marknaden är den nyligen kommunicerade affären med NHS Blood and Transplant (NHSBT) i Storbritannien. NHSBT administrerar Storbritanniens blodgivnings- och organdonationstjänster, och Proact levererar en molnbaserad lösning för deras verksamhetskritiska IT-infrastruktur, vilket kommer att ge dem ökad flexibilitet och skalbarhet.

Tjänsteaffären växer snabbare än systemförsäljningen i kvartalet, vilket är i linje med vår strategi att öka andelen kontrakterade intäkter. En tydlig påverkan av covid-19 ser vi dock när det gäller nyförsäljningen av molntjänster som är lägre än motsvarande kvartal föregående år. I en osäker värld och där möjligheten till fysiska möten är begränsad, ställer sig kunder mer avvaktande till att ingå flerårskontrakt, särskilt med nya leverantörer. Vi fortsätter dock aktivt att utveckla vårt erbjudande och att stärka våra kundrelationer under pandemin, vilket kommer att ge oss goda möjligheter till nya affärer och långsiktig tillväxt.

Som ett resultat av de senaste kvartalens positiva utveckling och tack vare bolagets stabila finansiella position rekommenderar styrelsen, som tidigare kommunicerats, att Proact gör en utdelning om 2,50 SEK per aktie. Aktieägarna kommer att ta ställning till utdelningen vid en extra bolagsstämma den 5:e november.

Avslutningsvis kan detta kvartal sammanfattas som mycket framgångsrikt. Till viss del beror detta på specifika omständigheter inklusive mycket låga rese- och säljomkostnader till följd av pandemin. Kortsiktigt kvarstår osäkerheter kring pandemins utveckling, men vi är fortsatt övertygade att vi kan nå våra långsiktiga mål.