Bolagsstyrning

Vi tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende

 

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip ”följ eller förklara”.

VD har ordet

Proacts tredje kvartal 2021 genererade det starkaste EBITA-resultatet för ett tredje kvartal i Proacts historia. Höga bruttomarginaler och en stor andel tjänster ledde till en stark ökning av vinsten jämfört med förra året, trots en något lägre försäljning. Justerad EBITA för kvartalet uppgick till 59,8 (54,1) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 7,4 (6,6) procent.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 810 (821) MSEK, vilket motsvarar en minskning på 1 procent. Organiskt var försäljningsminskningen 9 procent. Det är framförallt systemförsäljningen som har minskat, med en organisk nedgång om 16 procent, till stor del drivet av en nedgång i BU UK där en stor affär till NHS Blood and Transplant levererades i tredje kvartalet 2020. Tjänsteförsäljningen var organiskt oförändrad och växte med 6 procent genom förvärven av Cetus och Conoa. På många av våra marknader ser vi en god efterfrågan, medan några länder fortfarande har utmaningar med långa säljcykler och avvaktande kunder. 

Årsstämma 2021 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 6 maj 2021 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 4,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2021 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2021.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1 950 000 kr, varav styrelseordföranden erhåller 550 000 kr och övriga ledamöter 250 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Eva Elmstedt (ordförande)
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2022.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2020. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 41 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2021.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra aktiesplit (uppdelning av aktier) i förhållandet 3:1 varigenom varje existerande aktie delas upp i tre nya aktier samt att ändra bolagets bolagsordning i anledning därav. Avstämningsdag för aktiespliten ska vara den 20 maj 2021. Styrelsen bemyndigades dock att vid behov senarelägga avstämningsdagen.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att ändra bolagets bolagsordning och införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

VD-anförande till årsstämman

Kallelse till årsstämman

Formulär för poströstning

Fullmakt

Länk för poströstning

Årsredovisning

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Ersättningsrapporten enligt 8 kap 53a § ABL

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § ABL

Föreslagen ny bolagsordning

Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2020

Extrastämman genomfördes den 5 november 2020

Årsstämma 2020

Stämman genomfördes den 6 maj 2020

Årsstämma 2019

Stämman genomfördes den 9 maj 2019

Årsstämma 2018

Stämman genomfördes den 8 maj 2018

Årsstämma 2017

Stämman genomfördes den 9 maj 2017

Årsstämma 2016

Stämman genomfördes den 2 maj 2016

Årsstämma 2015

Stämman genomfördes den 5 maj 2015

Årsstämma 2014

Stämman genomfördes den 6 maj 2014

Årsstämma 2013

Stämman genomfördes den 7 maj 2013

Årsstämma 2012

Stämman genomfördes den 7 maj 2012

Årsstämma 2011

Stämman genomfördes den 4 maj 2011