Bolagsstyrning

Vi tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende

 

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip ”följ eller förklara”.

VD har ordet

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 065 miljoner kronor (894), vilket motsvarar en ökning på 19 procent. Organiskt var försäljningsökningen 4,9 procent med organisk tillväxt om 5 procent både inom system och tjänster.

Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade molntjänster samt supporttjänster, utvecklas starkt. Tillväxten i kvartalet var 21 procent där förvärvet av ahd bidrog starkt. Även organiskt såg vi en tillväxt av återkommande intäkter i kvartalet med en bra efterfrågan både på våra supporttjänster och på våra molntjänster. Vi stängde avtal för kontrakterade molntjänster om 122 miljoner kronor (78), vilket motsvarar en tillväxt på 56 procent. Vi ser ett stort intresse för många av våra erbjudanden i de flesta av våra länder, med störst tillväxt vad gäller vunna avtal i BU West i det första kvartalet. Även konsultaffären utvecklades bra i kvartalet med hög efterfrågan på våra kompetenser och erbjudanden.

Årsstämma 2022 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 5 maj 2022 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 § lagen (2022:121)) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

 

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2022 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2022.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 055 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 575 000 kr och övriga ledamöter 270 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • Följande styrelseledamöter nyvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2023.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 19 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2021. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 122 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2023.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

VD-anförande till årsstämman

Kallelse till årsstämman

Formulär för poströstning

Fullmakt

Länk för poströstning

Årsredovisning 2021

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Revisorsyttrande enlight 8 kap 54 § ABL

Ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § ABL

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Stämman genomfördes den 5 maj 2021

Extra bolagsstämma 2020

Extrastämman genomfördes den 5 november 2020

Årsstämma 2020

Stämman genomfördes den 6 maj 2020

Årsstämma 2019

Stämman genomfördes den 9 maj 2019

Årsstämma 2018

Stämman genomfördes den 8 maj 2018

Årsstämma 2017

Stämman genomfördes den 9 maj 2017

Årsstämma 2016

Stämman genomfördes den 2 maj 2016

Årsstämma 2015

Stämman genomfördes den 5 maj 2015

Årsstämma 2014

Stämman genomfördes den 6 maj 2014

Årsstämma 2013

Stämman genomfördes den 7 maj 2013

Årsstämma 2012

Stämman genomfördes den 7 maj 2012

Årsstämma 2011

Stämman genomfördes den 4 maj 2011

VD-anförande till tidigare årsstämmor

2021