VD har ordet

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Kista, 11 februari 2021
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef

Det fjärde kvartalet 2020 blev ytterligare ett framgångsrikt kvartal för Proact, under ett år där mycket har varit annorlunda än vad vi tidigare varit vana vid. Lönsamheten i kvartalet var stark; bruttomarginalerna förbättrades något från förra kvartalet, vilket i kombination med fortsatt låga försäljnings- och administrationskostnader resulterade i en historiskt hög EBITA-marginal på 6,8 procent och rekordhög EBITA på 66 MSEK.

Försäljningen på 982 (991) MSEK var något lägre än förra året, detta även rensat för valutakurseffekter och förvärv. Våra marknader kännetecknas av en blandning av större och mindre affärer, där enskilda stora affärer kan påverka ett enskilt kvartal. Underliggande ser vi en fortsatt god efterfrågan på marknaderna där vi verkar, och jag är övertygad om att vi har bra möjligheter att nå våra tillväxtmål. Våra molntjänster fortsätter att växa, i enlighet med vår strategi. Särskilt positivt är att vi slöt avtal om nya kontrakterade molntjänster om 142 MSEK i det fjärde kvartalet. Under tidigare kvartal har vi sett en viss avvaktan hos kunderna om att ingå denna typ av långsiktiga åtaganden under en pågående pandemi. Det är därför uppmuntrande att vi återigen kunde stänga affärer avseende molntjänster på en hög nivå. Vi ser att graden av restriktioner påverkar våra kunders vilja att investera i det korta perspektivet, samtidigt som digitaliseringstakten accelereras av ändrade kundbeteenden, ökade säkerhetskrav och behovet av moderna arbetsplatser vilket vi ser är en bestående trend.

Vi fortsätter att vässa vårt erbjudande till marknaderna och har under kvartalet lanserat en vidareutvecklad version av Proact Hybrid Cloud där vi ger kunderna ännu större flexibilitet när det gäller att flytta data mellan olika plattformar utifrån deras aktuella behov, samtidigt som de behåller kontrollen över var deras data lagras och hur den används. I inledningen av det fjärde kvartalet genomförde vi även ett förvärv av Cetus Solutions i Storbritannien, vilket breddat vårt erbjudande inom moln- och arbetsplatstjänster. Integrationen av Cetus med vårt brittiska dotterbolag har påbörjats och löper på mycket väl. Vi har redan sett möjligheter till korsförsäljning där vi säljer Proacts produkter till Cetus kunder och vice versa. Samarbetet med våra leverantörer är också av stor vikt för oss, och vi fortsätter att arbeta nära våra existerande strategiska partners, vilket i kvartalet bekräftades av utmärkelser vi fick motta från våra två största partners NetApp och Dell Technologies.

Som ett resultat av den goda utvecklingen för Proact, trots den pågående pandemin, har vår likviditetssituation varit fortsatt god under året. I våras drogs förslaget om utdelning för 2019 tillbaka, men givet den positiva utvecklingen beslutade aktieägarna på en extra bolagsstämma i november om en utdelning, vilken utbetalades i samma månad. Även efter utdelning och betalning för förvärvet av Cetus Solutions är vår likviditetssituation stark och gör oss väl rustade att fortsätta vår förvärvsstrategi under 2021.

Avslutningsvis vill jag tacka alla 1 000 medarbetare som med stort engagemang och kundfokus lyckats leverera produkter och tjänster med hög kvalitet under hela året, och jag vill tacka våra 3 500 kunder för deras fortsatta förtroende. Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med resultatet både för det fjärde kvartalet och för hela 2020 och jag ser med tillförsikt fram emot ett 2021 där vi förhoppningsvis återgår till en mer normaliserad värld och ytterligare kan stärka vår position på de spännande marknader vi befinner oss på.