• Intäkterna minskade med 7 procent till 844 (910) MSEK.
  • Justerad EBITA uppgick till 42,6 (43,1) MSEK. Under första kvartalet föregående år fanns jämförelsestörande poster om 11,1 MSEK hänförligt till omorganisation.
  • Resultat före skatt ökade med 25 procent och uppgick till 33,4 (26,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 (21,6) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,85 (2,34) SEK.
  • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 51 (61) MSEK, en minskning med 16 procent.
  • Nya tjänster lanserade inom Proacts backup- och säkerhetserbjudande inklusive Backup-as-a-Service for Office 365, Anti-phishing-as-a-Service och SIEM-as-a-Service.
 

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl. 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu