Společnost Proact respektuje vaše soukromí a má závazek vaše osobní údaje chránit. V tomto oznámení o ochraně soukromí naleznete informace o způsobu, jakým se staráme o vaše osobní údaje, a to včetně doby vaší návštěvy našich webových stránek (bez ohledu na to, odkud na ně vstupujete), a dozvíte se také o svých právech v oblasti soukromí a o tom, jakou ochranu vám poskytují právní předpisy.

1. Důležité informace a něco o nás

Účel tohoto oznámení o ochraně soukromí

Cílem tohoto oznámení o ochraně soukromí je poskytnout informace o způsobu, jakým společnost Proact shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, včetně údajů shromážděných během vaší návštěvy našich webových stránek, a také včetně údajů, které nám můžete případně poskytnout v souvislosti se svým přístupem k referenčním materiálům, zpravodajům nebo při přihlášení k jejich odběru, během nákupu výrobků a služeb, účasti na akcích nebo používání nástrojů či aplikací, které vám poskytujeme.

Naše webové stránky nejsou určeny dětem a údaje týkající se dětí vědomě neshromažďujeme.

Je důležité, abyste si toto oznámení o ochraně soukromí přečetli společně s případným dalším oznámením, které při zvláštních příležitostech můžeme poskytnout, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste byli plně seznámeni s tím, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně soukromí doplňuje tato ostatní oznámení a jeho cílem není, aby před těmito oznámeními mělo přednost.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí, včetně otázek k uplatnění vašich zákonných práv, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na adrese dpo@proact.eu.

Máte právo ve své jurisdikci kdykoli podat dozorovému úřadu dohledu stížnost týkající se ochrany údajů. Předtím, než se obrátíte na dozorový úřad, bychom ale velmi uvítali, kdybychom dostali možnost vaši stížnost vyřešit, a proto se prosím nejprve obraťte na nás.

Správce údajů

Společnost Proact tvoří různé právní subjekty, jejichž údaje lze najít zde. Toto oznámení o ochraně soukromí se vydává jménem skupiny společností Proact; jestliže se v tomto oznámení uvádí „Proact“, „my“, „nám“ nebo „naši“, odkazuje se na příslušnou společnost ve skupině společností Proact, která odpovídá za zpracování vašich údajů.  Příslušnou společností je společnost, která vám poskytla odkaz na toto oznámení o ochraně soukromí.

Změny oznámení o ochraně soukromí a vaše povinnost nás informovat o změnách

Tato verze byla naposledy aktualizována dne 25. 5. 2018 a historické verze lze získat, když se na nás obrátíte.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly správné a aktuální. Informujte nás tedy prosím v případě, že dojde během našeho vzájemného vztahu ke změnám vašich osobních údajů.

Odkazy na třetí strany

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto propojení můžete umožnit třetím stranám, aby o vás shromažďovaly nebo sdílely údaje. Webové stránky těchto třetích stran nekontrolujeme a neodpovídáme za jejich oznámení o ochraně soukromí. Při odchodu z našich webových stránek vám doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně soukromí každé webové stránky, kterou navštěvujete.

2. Údaje, které o vás shromažďujeme

Osobní údaje nebo osobní informace znamenají veškeré informace o osobě, z nichž lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u kterých byla totožnost odstraněna (anonymní údaje).  Můžeme používat veškeré informace, které jste nám poskytli, a to tak, jak se uvádí v tomto oznámení o ochraně soukromí.

Můžeme rovněž shromažďovat vaše osobní údaje od třetích stran, včetně veřejně dostupných zdrojů (včetně sociálních médií a webových stránek), externích marketingových agentur, dodavatelů a našich zákazníků, které mohou být rovněž používány tak, jak se uvádí v tomto oznámení o ochraně soukromí.

Osobní údaje mohou zahrnovat údaje, kontaktní informace, finanční údaje, údaje o vašich transakcích se společností Proact nebo propojenými stranami, technické údaje odvozené z vašeho používání našich webových stránek nebo výrobků a služeb a údaje o používání plynoucí z našich služeb, k nimž máte přístup, a zájmy a preference ohledně marketingu a komunikace.

Můžeme rovněž shromažďovat, používat a sdílet souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, a to za jakýmkoli účelem. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou ze zákona považovány za osobní údaje, neboť z nich přímo ani nepřímo nelze zjistit vaši totožnost. Můžeme například sumarizovat vaše údaje o používání, abychom vypočetli procento uživatelů, kteří používají určitý prvek webových stránek. Jestliže ale kombinujeme nebo spojujeme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že lze přímo nebo nepřímo zjistit vaši totožnost, zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.

Neshromažďujeme zvláštní kategorie vašich osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v o odborové organizaci, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné informace o rozsudcích v trestních věcech a o trestných činech.

Jestliže nám osobní údaje neposkytnete

Jestliže potřebujeme získat osobní údaje na základě právních předpisů nebo podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a údaje, o které žádáme, nám z vaší strany nebudou poskytnuty, může se stát, že nebudeme moci plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se snažíme uzavřít (např. abychom vám poskytovali zboží či služby). V takovém případě budeme možná nuceni zrušit výrobek nebo službu, které vám nebo vaší organizaci poskytujeme (jedná-li se o našeho zákazníka); budeme vás o tom ale včas informovat.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Pro shromažďování údajů od vás nebo o vás používáme různé způsoby, včetně mimo jiné následujících:

 • Přímá interakce. Osobní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo korespondencí zasílanou poštou, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. Do této kategorie patří osobní údaje, které poskytujete, když:
 • podáváte požadavek na naše výrobky nebo služby;
 • diskutujete s námi dodávku vašich výrobků nebo služeb;
 • používáte služby na našich webových stránkách nebo s nimi pracujete;
 • přihlašujete se k odběru naší služby nebo publikací;
 • žádáte o zasílání marketingových materiálů;
 • zapojíte se do soutěže, propagace nebo průzkumu; nebo
 • nám poskytujete zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při vaší práci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech během prohlížení a jeho povaze. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a jiných podobných technologií. Podrobné údaje naleznete v našich zásadách používání souborů cookie na adrese https://www.proact.eu/About_us/Cookie-Policy1/.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získávat od různých třetích stran a z veřejných zdrojů, které se nacházejí v EU a Spojeném království i mimo ně, jak je popsáno níže:
 • technické údaje od následujících stran:
  • poskytovatelé analýz jako např. Google;
  • inzertní sítě; a
  • poskytovatelé služeb vyhledávání informací;
 • kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb a služeb v oblasti úvěrových referencí;
 • totožnost a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo shromažďovatelů údajů;
 • totožnost a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.

4. Jak používáme vaše osobní údaje

Účely zpracování

Níže uvádíme popis všech způsobů, kterými můžeme vaše osobní údaje používat, a právní základy, o které se v této souvislosti opíráme. Uvedli jsme případně také, jaké jsou naše legitimní zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i na více než jednom právním základě, a to v závislosti na konkrétním účelu, ke kterému vaše údaje používáme.

 • Abychom vás nebo vaši organizaci zaregistrovali jako nového zákazníka nebo dodavatele;
 • Když nám zpracování umožňuje zlepšovat, upravovat, personalizovat nebo jinak zdokonalovat naše služby/komunikaci ve prospěch našich zákazníků nebo dodavatelů;
 • K používání analýz údajů za účelem zlepšování našich webových stránek, výrobků/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky nebo dodavateli a jejich zkušeností;
 • Pro odhalování a prevenci podvodů;
 • Pro zlepšování zákaznického servisu;
 • Pro dodávku zboží nebo služeb vám nebo vaší organizaci;
 • Pro zpracování faktur za zboží nebo služby, které jste dodali vy nebo vaše organizace nám nebo našim zákazníkům;
 • Pro personalizaci uživatelských zkušeností;
 • Pro zlepšování bezpečnosti naší sítě a informačních systémů;
 • Pro lepší chápání toho, jak lidé s našimi webovými stránkami pracují;
 • Abychom vás telefonicky kontaktovali ohledně sdělení, která vás podle našeho názoru mohou zajímat;
 • Abychom vám zasílali poštou sdělení, která vás podle našeho názoru mohou zajímat;
 • Abychom vám zasílali pravidelné e-maily obsahující informace, které vás budou zajímat;
 • Abychom zjistili účinnost propagačních kampaní a inzerce;
 • Pro poskytnutí těchto údajů našim dodavatelům a/nebo subdodavatelům proto, aby vám dodali naše zboží nebo služby, nebo abyste byli pozváni k účasti na akcích, které vás podle našeho názoru budou zajímat; a
 • Pro správu našeho vztahu s vámi, což bude zahrnovat:
 • informování vás o změnách našich podmínek nebo oznámení o ochraně soukromí,
 • žádost, abyste zanechali svůj názor nebo se zúčastnili průzkumu.

Právní základy

Vaše osobní údaje budeme používat jen tehdy, když nám to umožňují právní předpisy. V nejčastějším případě budeme vaše osobní údaje používat za těchto okolností:

 • Když budeme muset plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo máme uzavřít.
 • Když je to nezbytné s ohledem na naše legitimní zájmy (nebo legitimní zájmy třetí strany) a nad těmito zájmy nepřeváží vaše zájmy a základní práva.
 • Když musíme plnit zákonné nebo regulatorní požadavky.

O váš souhlas jakožto právní podklad zpracování vašich osobních údajů se obecně opíráme jen v souvislosti se zasíláním přímých marketingových sdělení třetí strany e-mailem nebo textovou zprávou.

Naše legitimní zájmy

 • vymáhat naše dlužné částky;
 • udržovat naše záznamy v aktuální podobě;
 • udržovat vztahy s dodavateli;
 • studovat, jak naši zákazníci používají naše výrobky/služby;
 • rozvíjet naše výrobky/služby;
 • rozvíjet naše podnikání;
 • poskytovat administrativní a IT služby pro fungování našeho podnikání;
 • pro bezpečnost sítě;
 • pro prevenci podvodů;
 • v souvislosti s reorganizací podniku nebo výkonem restrukturalizace skupiny;
 • informovat o naší marketingové strategii;
 • definovat typy zákazníků pro naše výrobky a služby; a
 • udržovat naše webové stránky v aktuální a přiměřené podobě.

Marketing / neúčast (opt-out)

Snažíme se, abychom vám poskytovateli možnosti volby ohledně určitého použití osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy.

Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení, zvolením možnosti neúčasti (opt-out) v jakémkoliv marketingovém sdělení vám zaslaném, nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Pokud se rozhodnete pro možnost nenechat si zasílat tato marketingová sdělení (opt-out), nebude se to vztahovat na osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s nákupem výrobku/služby, registrací záruk, průzkumem spokojenosti s výrobkem/službou nebo jinou transakcí.

Soubory cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie, nebo aby vás upozorňoval, když webové stránky mají nastaveny soubory cookie nebo k nim poskytují přístup. Jestliže soubory cookie zakážete nebo odmítnete, upozorňujeme vás, že některé části našich webových stránek nemusí být nadále přístupné nebo nemusí správně fungovat. Podrobné informace o souborech cookie najdete zde.

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat jen pro účely, ke kterým jsou shromažďovány, ledaže bychom se odůvodněně domnívali, že je nutné je používat z jiného důvodu, přičemž je tento důvod slučitelný s původním účelem.

Jestliže musíme vaše osobní údaje používat k jinému než souvisejícímu účelu, budeme vás o tom informovat a sdělíme vám právní základ, který nám umožňuje tak činit.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, jestliže to vyžadují nebo povolují právní předpisy.

5 Předávání třetím stranám

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci korporátní skupiny společností Proact. To může zahrnovat předávání vašich údajů mimo území EHP.

Některé externí třetí strany mají sídlo mimo EHP a jejich zpracování vašich osobních údajů tedy zahrnuje přenos údajů mimo území EHP.

Vždy, když předáváme vaše osobní údaje mimo EHP, zajišťujeme, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany tím, že zavedeme alespoň jedno z těchto bezpečnostních opatření:

 • Vaše osobní údaje předáváme jen do zemí, o nichž se Evropská komise domnívá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Když využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme použít zvláštní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou úroveň jako v Evropě.
 • Jestliže využíváme poskytovatele se sídlem ve Spojených státech amerických, můžeme jim údaje předávat tehdy, když jsou členy štítu pro ochranu soukromí (Privacy Shield), který po nich požaduje, aby poskytovali osobním údajům sdíleným mezi Evropou a Spojenými státy americkými podobnou úroveň ochrany.

Vyžadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu s právními předpisy. Neumožňujeme externím poskytovatelům služeb, aby používali vaše osobní údaje ke svým vlastním účelům, a dovolujeme jim pouze, aby vaše osobní údaje zpracovávali jen ke konkrétním účelům a v souladu s našimi pokyny.

6. Bezpečnost osobních údajů

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly náhodně ztraceny, použity nebo neoprávněně zpřístupněny, změněny nebo zveřejněny. Kromě toho umožňujeme přístup k vašim osobním údajům jen těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a dalším třetím stranám, které potřebují tyto údaje znát. Tito budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a budeme vás a příslušného regulátora informovat o porušení, pokud to od nás zákon vyžaduje.

7. Uchovávání osobních údajů

Jak dlouho budete mé osobní údaje používat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen po dobu nezbytnou pro splnění účelů, ke kterým jsme je shromáždili, včetně účelů, které se týkají plnění právních, účetních nebo oznamovacích požadavků.

Při stanovení vhodné doby uchovávání osobních údajů zohledňujeme objem, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo prozrazení vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a zda můžeme či nemůžeme splnit tyto účely jinými prostředky, a příslušné právní požadavky.

Podrobné údaje o dobách uchovávání, pokud jde o různé aspekty vašich osobních údajů, jsou k dispozici v našich zásadách uchovávání údajů, o kterou nás můžete požádat prostřednictvím e-mailové adresy dpo@proact.eu.

8. Vaše zákonná práva

Máte zákonné právo: požádat o přístup anebo o opravu či vymazání svých osobních údajů; omezit zpracování vašich osobních údajů z naší strany; vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů; na přenositelnost údajů i na odvolání vašeho souhlasu, který jste poskytli.

Dotazy ohledně svých osobních údajů můžete podávat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@proact.eu, nebo v případě, že jste stávajícím zákazníkem s přístupem na samoobslužný portál společnosti Proact (support.proact.eu), vyplněním formulářů, které jsou k dispozici na portálu.

Zpravidla není vyžadován poplatek

Za přístup k vašim osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) se nehradí poplatek. V případě, že je vaše žádost jasně nepodložená, opakovaná nebo nepřiměřená, vám však může být účtován přiměřený poplatek. Za těchto okolností můžeme případně splnění vaší žádosti odmítnout.

Co od vás můžeme potřebovat

Můžeme od vás požadovat zvláštní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nebudou předány osobě, která nemá právo je získat. Můžeme vás také kontaktovat, abychom vás požádali o další informace ohledně vaší žádosti, a urychlili tak naši odpověď.

Lhůta pro odpověď

Na všechny oprávněné žádosti se snažíme reagovat do jednoho měsíce. V některých případech to může trvat déle než jeden měsíc, je-li vaše žádost zvlášť složitá nebo máte-li větší množství dotazů. V takovém případě vám tuto skutečnost sdělíme a budeme vás průběžně informovat.

 

Get in touch

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.