Bolagsstyrning

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip "följ eller förklara".

Ladda ner Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF)
Ladda ner Bolagsordning (PDF)

VD har ordet

VD har ordet

I veckan förvärvade Proact tjänsteleverantören PeopleWare, med verksamhet i Nederländerna och Belgien. Förvärvet innebär att Proacts närvaro på den lokala marknaden ökar samtidigt som vi ytterligare förstärker bolagets förmåga att leverera tjänster med högsta kvalitet till ett av våra prioriterade marknadssegment, medelstora kunder. Med detta förvärv följer vi vår ambition att bredda erbjudandet och öka tillväxttakten genom förvärv.

För bolaget generellt minskade intäkterna och vinsten under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt som vi ser en fortsatt positiv trend för våra molntjänster, minskade den totala intäktsströmmen med 3 procent till 701 (725) MSEK, vilket återspeglar en minskad systemförsäljning med tillhörande support- och konsulttjänster.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 9 maj 2019 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2019.

Läs mer