Bolagsstyrning

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip "följ eller förklara".

Ladda ner Bolagsstyrningsrapport 2019 (PDF)
Ladda ner Bolagsordning (PDF)

VD har ordet

VD har ordet

Första kvartalet har till stor del påverkats av den osäkerhet som covid-19 förorsakat. De effekter som smittan haft på samhället i stort har naturligtvis haft en påverkan på Proact i termer av efterfrågan, leveranser och åtgärder för att anpassa verksamheten till situationen.

Det är glädjande att det första kvartalet, under rådande omständigheter, karakteriseras av förbättrad lönsamhet och bibehållet resultat jämfört med motsvarande period föregående år, om än med lägre intäkter.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 9 maj 2019 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2019.

Läs mer