Bolagsstyrning

VD har ordet

VD har ordet

Den goda tillväxten från andra halvåret 2018 fortsätter även in i första kvartalet 2019 där intäkterna ökade med 20 procent till 910 (759) MSEK drivet av systemintäkterna, som ökade med 31 procent i kvartalet. Tjänsteintäkterna ökade med 2 procent under kvartalet med en stabil tillväxt av moln- och konsulttjänster samtidigt som vi har haft en negativ utveckling av supportaffären i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 8 maj 2018 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2018.

Läs mer