Bolagsstyrning

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip "följ eller förklara".

Ladda ner Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF)
Ladda ner Bolagsordning (PDF)

VD har ordet

VD har ordet

Bolaget hade under andra kvartalet en negativ utveckling avseende intäkter och resultat jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna minskade med 7 procent till 806 (868) MSEK vilket är kopplat till vikande intäkter från systemaffären med tillhörande support- och konsulttjänster, huvudsakligen i Business Unit West. EBITA, justerat för engångskostnader, uppgick till 37 (55) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 4,6 (6,3) procent.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 9 maj 2019 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2019.

Läs mer