Valberedning

Valberedningen har bildats med uppgift att bereda förslag till styrelse som ska föreläggas årsstämman

 

Kista, 16 oktober 2020
Jens Ismunden
Valberedningens ordförande

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2020 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2020.

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
  • val av och arvodering till revisorer (i förekommande fall)
  • beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedning inför årsstämma 2021 

I enlighet med beslut på Proacts årsstämma 2020 har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2021. Valberedningen, representeras av bolagets fyra röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2020.

Valberedning utgörs av följande ledamöter: 

  • Jens Ismunden, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Karin Möllborg (Carey Trustees Limited)

Jens Ismunden har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Jens Ismunden,jens@grenspecialisten.com.